Нормативна база

Загальна нормативна база

Закон України “Про вищу освіту”

Національна молодіжна стратегія до 2030 року, затверджена Указом Президента України № 94/2021 від 12 березня 2021 року

Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом Президента України № 119/2021 від 24 березня 2021 року

Затверджені стандарти вищої освіти

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджене наказом МОН України № 977 від 11 липня 2019 року

Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми

Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

Стратегія розвитку Луганської області на 2021-2027 роки

Статут СНУ ім. В. Даля

Колективний договір СНУ ім. В. Даля

Положення про приймальну комісію СНУ ім. В. Даля

Антикорупційна програма СНУ ім. В. Даля

Стратегія розвитку СНУ ім. В. Даля

Положення про Вчену раду СНУ ім. В. Даля

Типове положення про Вчену раду факультету СНУ ім. В. Даля

Положення про раду експертів НАЗЯВО СНУ ім. В. Даля

Положення про ректорат СНУ ім. В. Даля

Положення про центр розвитку кар`єри СНУ ім. В. Даля

Положення про центр ґендерної культури СНУ ім. В. Даля

Положення про відділ забезпечення якості вищої освіти СНУ ім. В. Даля

Положення про відділ міжнародних проектів та програм СНУ ім. В. Даля

Положення про порядок вирішення конфліктних ситуацій у СНУ ім. В. Даля

Положення про освітні програми СНУ ім. В. Даля

Положення про організацію освітнього процесу за дуальною формою навчання в СНУ ім. В. Даля

Положення про запобігання академічної недоброчесності СНУ ім. В. Даля

Положення про екзаменаційну комісію в СНУ ім. В. Даля

Положення про деканат факультету СНУ ім. В. Даля

Положення про академічну мобільність СНУ ім. В. Даля

Положення про аспірантуру й докторантуру СНУ ім. В. Даля

Положення про організацію освітнього процесу СНУ ім. В. Даля

Положення про методичну раду СНУ ім. В. Даля

Положення про кафедру СНУ ім. В. Даля

[згорнути]
Здобувачу вищої освіти

Положення про електронний облік пропусків занять студентами СНУ ім. В. Даля

Положення про індивідуальний навчальний план СНУ ім. В. Даля

Положення про порядок зарахування результатів навчання, отриманих у формальній та неформальній освіті, а також визначення та ліквідації академічної різниці в СНУ ім. В. Даля

Положення про порядок та умови формування індивідуальної освітньої траєкторії

Шаблон індивідуального плана студента СНУ ім. В. Даля

Положення про студентське самоврядування в СНУ ім. В. Даля

Правила користування науковою бібліотекою СНУ ім. В. Даля

Правила призначень академічних стипендій у СНУ ім. В. Даля

Положення про організацію самостійної роботи СНУ ім. В. Даля

Положення про запобігання та протидію булінгу в СНУ ім. В. Даля

Положення про відділ профорієнтації СНУ ім. В. Даля

Положення про відділ з організації виховної роботи студентів СНУ ім. В. Даля

Положення про репозитарій кваліфікаційних випускних робіт СНУ ім. В. Даля

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту в СНУ ім. В. Даля

Положення про порядок оцінювання результатів навчання в СНУ ім. В. Даля

Положення про організацію та проведення практичної підготовки СНУ ім. В. Даля

Положення про щорічне рейтингове оцінювання СНУ ім. В. Даля

Положення про підрозділ по роботі з іноземними студентами СНУ ім. В. Даля

Положення про порядок навчання студентів з індивідуальним графіком СНУ ім. В. Даля

[згорнути]
Викладачу

Положення про навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни

Положення про відкритий освітній ресурс СНУ ім. В. Даля

Положення про формування силабусів навчальних дисциплін СНУ ім. В. Даля

Положення про підвищення кваліфікації

Положення про розроблення, оформлення та викладання навчально-методичних матеріалів СНУ ім. В. Даля

Положення про робочу програму навчальної дисципліни СНУ ім. В. Даля

Положення про рейтингову оцінку науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів СНУ ім. В. Даля

Положення про преміювання працівників, які публікують праці у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science СНУ ім. В. Даля

Положення про порядок формування навчальних планів у СНУ ім. В. Даля

Положення про банк навчальних планів СНУ ім. В. Даля

Положення про бібліотеку освітніх програм СНУ ім. В. Даля

Положення про порядок формування каталогів дисциплін вільного вибору в СНУ ім. В. Даля

Положення про гаранта освітньої програми СНУ ім. В. Даля

Положення про розроблення, оформлення та викладання пакетів ECTS СНУ ім. В. Даля

Положення про рейтингову оцінку наукової діяльності СНУ ім. В. Даля

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників СНУ ім. В. Даля

Положення про планування, облік роботи та індивідуальний план працівників СНУ ім. В. Даля

Положення про конкурс проектів наукових досліджень і розробок СНУ ім. В. Даля

Положення про конкурс “Кращий за професією”

[згорнути]