Науковий збірник

СНУ ім. В. Даля з листопада 2000 р. видає збірник наукових праць

Актуальні проблеми права: теорія і практика

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 12.06.2002 №1-05/6, рішення Президії ВАК України (протокол №1-05/4 від 14.10.2009 р.), постанови Президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. №1-05/3, наказу Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р. збірник затверджено як наукове фахове видання, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Збірник  наукових праць  «Актуальні проблеми права : теорія і практика»  зареєстрований  у  Міжнародному  центрі  ISSN (Франція, м. Париж), йому присвоєний міжнародний науковий серіальний номер ISSN 2218-5461.

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» внесений до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща). Режим електронного доступу до наукометричної бази: http://journals.indexcopernicus.com/

Це є підтвердженням показників високих наукових досягнень освітян факультету та університету в цілому як провідного навчального закладу вищої освіти в регіоні та Україні. Подальшого розвитку та інноваційних наукових розвідок!

Вимоги до статей

Вимоги до статей:  Приймаються наукові статті, які мають такі необхідні елементи згідно з вимогами ВАК: висвітлення проблеми в загальному вигляді і її зв’язок із важливими науковими практичними завданнями (5-10 речень); аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які спирається автор (до 0,75 сторінки); виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, формулювання цілей та завдань статті (до 0,5 сторінки); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження; перспективи подальших розвідок у даному напрямку (2-3 проблеми).

Матеріали для публікації (обсяг в межах 0,5-0,75 д.а.) подаються в текстовому редакторі MS Word for Windows разом із одним надрукованим примірником на аркушах формату А4. Можливе подання матеріалів електронною поштою. 

Вимоги до електронного варіанта тексту. Текст статті складається з таких елементів у такій послідовності: шифр УДК (вирівнювання тексту по ширині); прізвище та ініціали автора,науковий ступінь,вчене звання,посада (розміщується справа); назва статті (шрифт напівжирний, великими літерами, вирівнювання тексту по центру); через рядок коротке резюме (анотація) мовою основного тексту статті та ключові слова; через рядок текст статті. Посилання у тексті та цитування супроводжуються цифрами у квадратних дужках із позначенням номера цитованого видання у списку літератури, а потім через кому подаються сторінки, наприклад: [1, с.34]); Список літератури надається після основного тексту, оформлюється згідно із новими вимогами ВАК України, під заголовкомЛітература (ніяких інших слів!); через рядок –  резюме (анотації) та ключові слова російською та англійською мовами. Анотація на англійській мові повинна бути розширеною (0.5 сторінки). 

Усі поля 20 мм; шрифт Times New Roman; кегель 14; інтервал 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Малюнки і таблиці оформлюються згідно із ДСТУ.

Щодо символів. У тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразку: «», дефіс – це коротке тире «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими скобками, а також у них. Для контролю тексту  потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».

Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти. Відомості подаються повністю, наприкінці статті, без скорочень, одним реченням, через кому, в одному файлі зі статтею.

УВАГА: текст статті, резюме, відомості про автора, адреса становлять єдиний електронний файл, який має назву згідно із прізвищем автора! 

Статті авторів, які не мають наукового ступеню, повинні супроводжуватися рецензією наукового керівника.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція матеріали не рецензує і не повертає. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити неякісні або такі, що не відповідають поданим вище вимогам, матеріали без пояснення причин. Автори, надсилаючи матеріали до редакції, тим самим дають згоду на розміщення  статей    у відкритому доступі  на сайті наукового збірника.   

Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

За публікацію статей у збірнику здійснюється часткова  оплата типографських послуг.

У разі передруку посилання на  Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права : теорія і практика»   обов’язкове.

[згорнути]

 

Контакти

Статті подавати за адресою: 93406, місто Сєвєродонецьк, Луганська область, проспект Центральний 59-А.

Телефон +38095-052-72-78 +38096-139-84-03; +38095-052-49-68, кафедра правознавства.

Капліна Галина Анатоліївна 095-052-72-78 E-mail: galinakaplina61@gmail.com

[згорнути]

 

 

Поточний номер

Збірник №32

[згорнути]

 

Англомовний варіант збірника

Збірник №29

[згорнути]