Науковий збірник

СНУ ім. В. Даля з листопада 2000 р. видає збірник наукових праць

Актуальні проблеми права: теорія і практика

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 12.06.2002 №1-05/6, рішення Президії ВАК України (протокол №1-05/4 від 14.10.2009 р.), постанови Президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. №1-05/3, наказу Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р. збірник затверджено як наукове фахове видання, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Збірник  наукових праць  «Актуальні проблеми права : теорія і практика»  зареєстрований  у  Міжнародному  центрі  ISSN (Франція, м. Париж), йому присвоєний міжнародний науковий серіальний номер ISSN 2218-5461.

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» внесений до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща). Режим електронного доступу до наукометричної бази: http://journals.indexcopernicus.com/

Це є підтвердженням показників високих наукових досягнень освітян факультету та університету в цілому як провідного навчального закладу вищої освіти в регіоні та Україні. Подальшого розвитку та інноваційних наукових розвідок!+

Редакційна колегія

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Д.ю.н., проф. Б.Г. Розовський (головний редактор);

д.ю.н., проф. О.М. Ярошенко (заступник головного редактора);

д.ю.н., проф. М.І. Iншин;

д.ю.н., проф. В.І. Щербина;

д.ю.н., проф. С.М. Прилипко;

д.ю.н., проф. Н.М. Хуторян;

д.ю.н., доц. М.М. Клемпарський;

д.ю.н., проф. О.М. Обушенко;

д.і.н., проф. В.П. Михайлюк;

dr. Natalia Murphy (Southern Arkansas University);

др. Александар Чирич, професор (Правни факултет, Университет Нишу, Сербия);

Proff. Dr. Jean-Jacques Herve, Academician of the French Academy of Agricultural Sciences;

Prof. Dr. J nos Nagy, President Centre for Agricultural and Applied Economic Sciences University of Debrecen, Hungary.

Відповідальний за випуск — доктор юридичних наук, професор М.І. Іншин.

[згорнути]

 

Вимоги до статей

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Редакція збірника запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, аспірантів, докторантів. Стаття повинна відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам ВАК України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26–30).

До публікації приймаються статті українською, російською та англійською мовами, формату А4, шрифтом Times New Roman, розмір якого повинен становити 11pt, через 1,15 інтервали, абзацний відступ 10 мм. Поля: верхнє, нижнє – 2 см; ліве,праве – 2,5 см.

Обсяг статті з анотаціями, таблицями, малюнками та списком літератури 8-10 сторінок.

Стаття подається в текстовому редакторі MS Word for Windows та складається з таких послідовних елементів:

– індекс УДК (вирівнювання тексту по лівому краю);

– назва статті (розміщується через два рядки, шрифт напівжирний, великими літерами, вирівнювання тексту по центру);

– прізвище та ініціали автора (розміщується через один рядок по центру, шрифт

напівжирний курсив);

– науковий ступінь, вчене звання, посада, ВНЗ (розміщується на наступному рядку по центру, шрифт курсив);

– анотація мовою основного тексту статті та ключові слова (розміщується через три рядки, шрифт курсив);

– текст статті (розміщується через рядок та мають такі необхідні елементи згідно з вимогами ВАК: висвітлення проблеми в загальному вигляді і її зв’язок із важливими науковими практичними завданнями (5-10 речень); аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення даної проблеми та на які спирається автор (до 0,75 сторінки); виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, формулювання цілей і завдань статті (до 0,5 сторінки); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження; перспективи подальших розвідок у даному напрямку).

– Посилання у тексті та цитування супроводжуються цифрами у квадратних дужках із позначенням номера цитованого видання в списку літератури, а потім через кому подаються сторінки, наприклад: [1, с.34]);

– список літератури надається після основного тексту, оформлюється згідно із новими вимогами ВАК України, під заголовком Література (розміщується через рядок);

– транслітерація списку літератури, під заголовком References (розміщується через рядок);

– анотації та ключові слова російською та англійською мовами. Анотація на

англійській мові повинна бути розширеною (розміщуються через рядок, шрифт курсив);

– дата подання статті до публікації (розміщується через рядок, шрифт курсив);

– прізвище та ініціали рецензента статті (розміщується через рядок, шрифт курсив).

Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; телефону; адреси електронної пошти. Відомості подаються повністю, наприкінці статті, без скорочень, одним реченням, через кому, в одному файлі зі статтею.

Статті авторів, які не мають наукового ступеню, повинні супроводжуватися рецензією наукового керівника.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція матеріали не рецензує й не повертає. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити неякісні або такі, що не відповідають поданим вище вимогам, матеріали без пояснення причин.

Автори, надсилаючи матеріали до редакції, тим самим дають згоду на розміщення статей у відкритому доступі на сайті наукового збірника.

Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Розмір публікаційного внеску становить 400 грн. Якщо обсяг статті перевищує 10 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 40 грн.

Редакція збірника здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автори отримують реквізити для оплати публікації.

 

У разі передруку посилання на  Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права : теорія і практика» обов’язкове.

[згорнути]

 

Контакти

Статті подавати за адресою: 93406, місто Сєвєродонецьк, Луганська область, проспект Центральний 59-А.

Телефон +38095-052-72-78 +38096-139-84-03; +38095-052-49-68, кафедра правознавства.

Капліна Галина Анатоліївна 095-052-72-78 E-mail: galinakaplina61@gmail.com

[згорнути]

 

Архів номерів

Архів номерів на сайті Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Збірник №29

Збірник №30

Збірник №31

Збірник №32

ЗБІРНИК №33

Титул

Зміст

Шаповалова О.В. Методологічна база гармонізації законодавства про господарське використання природних ресурсів. – С. 7-14.

Арсентьєва О.С. Проблеми внутрішньої трудової міграції. – С. 15-19.

Гніденко В.І., Капліна Г.А. Робота за викликом, як одна з нестандартних форм зайнятості населення. – С. 28-36.

Гриценко Г.М. Деякі питання господарсько-правової відповідальності в будівництві у процесі інтеграції вітчизняного законодавства до законодавства ЄС. – С. 20-27.

Капліна Г.А. Напрями розвитку електронної демократії в об’єднаних територіальних громадах. – С. 37-43.

Котова Л.В. До питання правового регулювання захисту трудових прав працівників. – С. 44-50.

Мартинова Л.В., Богатирьов О.О. Правові наслідки встановлення права власності на нове та реконструйоване нерухоме майно. – С. 51-58.

Татаренко Г.В. Автономія вищих навчальних закладів, як складова процесу децентралізації управління вищою освітою в Україні. – С. 59-64.

Татаренко Г.В., Гніденко В.І. Недержавні пенсійні фонди: досвід Польщі для України. – С. 65-74.

Терещенко С.В. Правове забезпечення договірного механізму реалізації державно-приватного партнерства. – С. 75-82.

Буглак Ю.О. Сутність і способи розмежування повноважень органів державної влади. – С. 83-89.

Валецька О.В. Проблеми накладення дисциплінарних стягнень загальної дисциплінарної відповідальності у трудовому праві. – С. 90-97.

Веклич В.О. Проблема використання посадових осіб третьою стороною з метою поширення корупції у контексті оптимізації антикорупційної політики в Україні. – С. 98-106.

Волкова А.О. Принцип справедливості як керівний фактор формування тарифної політики у житлово-комунальній сфері. – С. 107-118.

Кіріленко Ф.О. Сучасний стан незаконного обігу наркотичних засобів в Україні. – С. 119-130.

Кравченко І.М. Питання можливості нормативного закріплення поняття “якість робочої сили”. – С. 131-140.

Лісна І.С. Боротьба українського народу за незалежність. – С. 141-147.

Саско О.І. Кримінально-правовий захист від ненадання допомоги хворому медичним працівником. – С. 148-154.

Турченко О.Г. Щодо поняття “сталий розвиток”. – С. 155-167.

Шкляр С.В. Щодо способів державного регулювання економічної конкуренції в умовах ринкової економіки. – С. 168-173.

Бабіч-Касьянєнко К.В. Соціальні моделі щодо осіб з обмеженими фізичними можливостями: питання розуміння впливу на правове регулювання суспільних відносин. – С. 174-182.

Куценко Р. Механізм захисту персональних даних працівника в трудовому праві України. – С. 183-189.

Солодченко С.В. Контроль за договірною дисципліною (у теорії та на практиці). – С. 190-195.

Ткаченко Ю.О. Сучасні види суб’єктів соціального забезпечення. – С. 196-202.

[згорнути]

 

Поточний номер

ЗБІРНИК №34

Титул

Зміст

Журавльов Д.В. Генезис центральних органів виконавчої влади в Україні. – С. 7-13.

Волинець В.В. Правова сутність дискримінації та недискримінації у трудових відносинах. – С. 14-22.

Котова Л.В., Тютюнник В.К. Правові особливості впровадження та розвитку електронного урядування на місцевому рівні. – С. 23-30.

Шульженко О.В., Побережний Д.В. Кримінальна відповідальність за злочини, що пов’язані з терористичною діяльністю за законодавством Франції. – С. 31-36.

Буглак Ю.О. Історичний генезис розмежування повноважень між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування України. – С. 37-44.

Валецька О.В. Види переведення у трудових відносинах. – С. 45-52.

Любимов О.К. Основні підходи щодо розуміння сутності поняття “державна служба”. – С. 53-61.

Невідома Н.В. Суб’єктивні ознаки вчинення злочину організованою групою. – С. 62-68.

Різак М.В. Напрямки розвитку адміністративного законодавства у сфері обігу та обробки персональних даних. – С. 69-74.

Севостьянова Н.І. Сутність елементів структури соціального забезпечення публічної служби в Україні. – С. 75-82.

Чурсін О.В. Державна служба як особливий вид трудової діяльності. – С. 83-89.

Шкляр С.В. Щодо визначення сутності поняття контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. – С. 90-97.

Гаращук В.В. Адміністративна відповідальність: поняття, сутність та значення. – С. 98-103.

Губська Я.В. Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації як важливі види соціальних послуг у сфері загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. – С. 104-112.

Дарсанія Л.В. Шляхи удосконалення правового регулювання ризиків у національному трудовому праві та праві соціального забезпечення. – С. 113-122.

Олійник Н.М. Сучасна сутність та зміст засади рівності у трудовому праві України. – С. 123-129.

Романюк Р.В. Міжнародно-правові стандарти формування корпусу професійних суддів. – С. 130-137.

Трофименко Д.С. Дематеріалізація як процес зміни форми існування цінних паперів. – С. 138-144

[згорнути]

 

Англомовний варіант збірника

Збірник №29

[згорнути]