Кафедри

Кафедра правознавства

Кафедра правознавства

 

Розовський Борис Григорович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Електронна пошта: rozovskyi@pravo-snu.lg.ua

 

 

 

 Арсентьєва Олена Сергіївна – декан факультету, кандидат юридичних наук, доцент.

 Котова Любов Вячеславна – заступник декана факультету, кандидат юридичних наук, доцент.

Андріїв Василь Михайлович – доктор юридичних наук, професор.

 

 

 

Руденко Микола Васильович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

 

Щербина Віктор Іванович – доктор юридичних наук, професор.

 Івчук Юлія Юріївна – доктор юридичних наук, доцент.

 Антоненко Михайло Іванович – кандидат історичних наук, доцент.

 Капліна Галина Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент.

 Качурін Сергій Гурійович – кандидат юридичних наук, доцент.

 Мезеря Олександр Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент.

 Скупинський Олег Володимирович – кандидат юридичних наук.

 Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент.

 Шульженко Олексій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент.

 

 

 

Джафарова Валерія Михайлівна – старший викладач.

 

 Коваленко Денис Сергійович – старший викладач.

Кускова Тетяна Вікторівна – старший викладач.

 Гніденко Вікторія Ігорівна – асистент.

 

Контакти: +380950524968, 

Ми розташовані: аудиторія 314, проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна.

Кафедра веде підготовку за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр за денною та заочною (дистанційною) формами навчання за спеціальністю 081 «Право».

Загальна інформація про кафедру

Кафедра правознавства є випусковою зі спеціальності 081 «Право».

Підготовку фахівців кафедра здійснює відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Положення про кафедру правознавства, Переліку освітніх та наукових спеціальностей за освітньою програмою за спеціальністю 081 Право.

Кафедра правознавства забезпечує викладання дисциплін, що сприяють формуванню базових правових знань, вільній орієнтації у чинному законодавстві, здатності застосовувати законодавство в практичній діяльності, тлумачити та застосовувати норми права, юридично грамотно кваліфікувати факти порушення норм права тощо.

Наразі кафедра готує випускників за трьома освітніми рівнями: першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим).

Історія кафедри

Кафедра правознавства створена наказом ректора Ворошиловградського машинобудівного інституту від 20.10.1989 р. № 143 з назвою «Радянське право». Наказом ректора ВМІ від 10.09.1991 р. № 242-04 кафедра була перейменована й одержала назву «Правознавство». Підготовка фахівців з напряму «Правознавство» у СНУ ім. В. Даля була розпочата в 1992 році. Спочатку підготовка проводилась на базі кафедри правознавства у складі гуманітарного факультету. У 1997 році створено самостійний юридичний факультет. 26 червня 2012 року наказом по університету №11 «Про заходи щодо вдосконалення управління, оптимізації структури університету та зменшення видатків на її утримання» юридичний факультет перетворено на Інститут юриспруденції та міжнародного права. 21 жовтня 2015 року згідно з наказом № 160/02 «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» Інститут перейменовано в юридичний факультет.

Інформація про завідувача кафедри

Розовський Борис Григорович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член спеціалізованої вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ), головний редактор збірника наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща).

У 1968 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика. У 1985 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (номер диплому ЮР № 000398).

Вчене звання професора по кафедрі кримінального права та кримінології присвоєне в 1997 році. Номер атестата – ПРАР № 001655.

Старший науковий співробітник АН УРСР (доцент) зі спеціальності господарське право. У 1993 р. присвоєне звання Заслуженого юриста України.

Стаж педагогічної роботи у ВНЗ 30 років, у тому числі у СНУ ім. В. Даля 12 років.

Опублікував більше 250 наукових робіт, у тому числі 25 монографій, 10 навчальних посібників, 5 підручників.

Головні напрямки наукової діяльності професора Розовського Б.Г. – кримінальне право, кримінальний процес, інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів. Брав участь у розробці проектів законів України, внесення змін та доповнень у них. Тематика наукових досліджень – актуальні проблеми розвитку законодавства України на сучасному етапі. Очолює наукову школу „Протидія господарським злочинам”, “Правове стимулювання раціонального природокористування”, “Інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів”. Під його керівництвом захищені 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Нагороджений орденом України “За заслуги” ІІІ ступеня (2003 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом” (2003 р.), Почесною грамотою Президента України (2000 р.), 6 медалей СРСР, Лауреат ІІІ Всеукраїнського конкурсу “За кращі професійні досягнення”, юрист року в номінації “Юрист – організатор юридичної науки” (2002 р.), Лауреат премії АН УРСР імені Д.З. Мануільського (1991 р.), Лауреат премії МВС України “За розвиток науки, техніки і освіти” І ступеня, Подякою Луганської обласної державної адміністрації (2017 р.)

Наукова робота

Кафедра правознавства має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм. Наукова робота кафедри спрямована на створення умов для інтенсифікації наукового потенціалу викладачів-науковців кафедри з метою підготовки кваліфікованих юристів та проходила в межах кафедральних держбюджетних тем «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних стандартів» і «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права».

Кафедра правознавства видає з 2000 року наукове фахове видання – збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», який у 2013 році внесений до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

Викладачі кафедри правознавства активно реалізують принцип академічної мобільності, стажуючись у закордонних навчальних закладах і наукових організаціях.

Кафедра правознавства на підставі угод і меморандумів активно співпрацює із установами та організаціями Луганської області: Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області, Рубіжанським міським судом Луганської області, Апеляційним судом Луганської області, Луганським державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, Головним управлінням Національної поліції в Луганській області, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Норвезькою радою в справах біженців тощо.

Підрозділи кафедри

Філія при Головному управлінні Національної поліції в Луганській області. Правова лабораторія клінічних методів навчання «Pro bono» (Юридична клініка).

[згорнути]

 

Кафедра конституційного права

Кафедра конституційного права

 Татаренко Галина Вікторівна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. E-mail: tatarenko@pravo-snu.lg.ua

 Антоненко Михайло Іванович – кандидат історичних наук, доцент.

 Денисенко Галина Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент. E-mail: denysenko@pravo-snu.lg.ua

 Качурін Сергій Гурійович – кандидат юридичних наук, доцент.

 Сапицька Олена Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент.

 Сергієнко Ганна Сергіївна – кандидат історичних наук, доцент.

 Карауланова Наталія Олегівна – асистент, старший лаборант, секретар.

                                                                                   Телефон: +380955136570, e-mail: Karaulanova@pravo-snu.lg.ua

Наше розташування:

Аудиторії № 313, 316, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Сайт кафедри:  http://archive.pravo-snu.lg.ua/

Вступне слово про кафедру

Кафедра конституційного права є структурним підрозділом юридичного факультету СНУ ім. Володимира Даля. Кафедра створена згідно з наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 21.10.2015 р. № 160/02 та функціонує на підставі Конституції України, Законів України, Статуту університету, Положення про кафедру та інших нормативно-правових актів у сфері вищої освіти.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра конституційного права забезпечує викладання провідних юридичних дисциплін, що сприяють формуванню фундаментальних правових знань, пов’язаних із засвоєнням основ правового статусу людини та громадянина, механізму органів державної влади й взаємодії між ними, зі змістом управлінської діяльності органів виконавчої влади, особливостями зарубіжного конституціоналізму, специфікою державного управління в окремих галузях і сферах державного будівництва. Наразі кафедра обслуговує наступні спеціальності: 081 Право; 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини. На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, тематичні плани, плани семінарських занять, теми курсових робіт, плани стажування професорсько-викладацького складу кафедри. З усіх дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені відповідні посібники, курси лекцій і методичні матеріали.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує  підготовку студентів на непрофільних інститутах університету, за програмою другої юридичної вищої освіти.

Історія кафедри

У 2001 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля була створена кафедра архівознавства, одна з небагатьох в Україні, що почала підготовку профільних фахівців. Кафедру очолив Довжук Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Української академії історичних наук, почесний краєзнавець України. Перший набір на спеціальність «Архівознавство» відбувся в 1994 році за безпосередньої участі історика й архівіста, доктора історичних наук, професора Віталія Феодосійовича Литвиненка (1937-2011), але в умовах окремо створеної кафедри саме із цієї спеціальності підготовка студентів вийшла на новий якісний рівень.

У 2002 році при Державному архіві Луганської області відкрито філію кафедри, яка стала основною базою для проходження студентами практик і де вони опрацьовували фонди архіву для написання курсових, дипломних й інших наукових праць. З метою підвищення якості навчального процесу та наукової діяльності кафедри в червні 2005 року на базі кафедри архівознавства відкрито філію відділу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України (керівник – професор Довжук І.В.), де проводяться консультації магістрів, аспірантів і докторантів. Для подальшої інтеграції університету й наукової академічної установи в травні 2010 року в Інституті історії України НАН України відкрито філію кафедри архівознавства (керівник – член-кореспондент НАН України Реєнт О.П.).

Згідно з наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 21.10.2015 р. № 160/02 кафедра «Конституційного права та архівознавства» була перейменована в кафедру «Конституційного права».

Інформація про завідувача кафедри

Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент. Дисертацію захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.10 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ) за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення на тему «Договірне регулювання пенсійного забезпечення в Україні».

З 2010 р. по 2015 р. – доцент кафедри правознавства юридичного факультету Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. З жовтня 2015 по теперішній час – завідувач кафедри Конституційного права юридичного факультету СНУ ім. В. Даля.

Наукова робота: 74 публікація, з них 39 наукового характеру, у тому числі три монографії та 52 навчально-методичного характеру.

Викладає наступні дисципліни кафедри конституційного права: Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право, Судові та правоохоронні органи, Історія держави та права, Правовий менеджмент, Порівняльне адміністративне право.

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри охоплює достатньо широкий діапазон наукових досліджень: становлення й розвиток українського конституціоналізму; конституційно-процесуальні відносини; правовий статус Верховної Ради України, Президента України; конституційно-правовий статус людини та громадянина; проблеми тлумачення Конституції та законів України; питання громадянства, статус політичних партій, засобів масової інформації, проблеми політичної активності громадян; територіальний устрій України; питання виборчого права й законодавства; правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, конституційно-правові засади функціонування судової влади тощо.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах.

На кафедрі конституційного права щорічно проводять Всеукраїнську науково-практичну  конференцію  аспірантів,  студентів,  молодих науковців  «Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні» (спільно з кафедрою правознавства) та Міжнародну науково-практичну конференцію «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні» (спільно з Луганською обласною державною адміністрацією).

[згорнути]

 

Кафедра господарського права

Кафедра господарського права

 Шаповалова Ольга Вікторівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор. Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. Автор 4-х монографій, 3-х навчальних  посібників, 2-х науково-практичних коментарів Господарського кодексу України та більш ніж 200 наукових статей. Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Києв), Харківського національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. Харків). Головний редактор наукового періодичного видання  “Юридична наука, практика і освіта” (видається з 2009 року). На кафедрі відкрито відділеня  аспірантури, де за науковим керівництвом О.В. Шаповалової відбувається підготовка наукових кадрів. Сфера наукових інтересів: правові проблеми залучення в господарський обіг природних ресурсів, договірні форми державно-приватного партнерства,  реалізація господарсько-процесуальних прав. Курси викладача: «Господарське процесуальне право», «Господарське право», «Міжнародне приватне право», «Майнова основа господарювання», «Міжнародний комерційний арбітраж» та інші. Протягом п’яти років є науковим керівником наукових досліджень,  що виконуються на замовлення на госпрозрахунковій основі. Так, кафедрою укладено з суб‘єктами господарювання та виконано п’ять господарських договорів на проведення науково-дослідних робіт «Методика організації правової роботи на підприємстві» (державний реєстраційний номер 01090009030); «Правові  методи мінімізації економічних ризиків підприємців при публічно-приватному партнерстві» (державний реєстраційний номер 0111U000043); «Правовий захист інтересів недержавних суб’єктів господарювання при публічно-приватному партнерстві» (державний реєстраційний номер 0111U000044); «Правові заходи запровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах металургії» (державний реєстраційний номер 0112U002894), «Особливості правового режиму господарського використання земельних ділянок, надр та інших природних ресурсів» (державний реєстраційний номер  0112U002895).

 Гриценко Григорій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент. Автор понад 23 опублікованих праць у наукових та ділових виданнях, у тому числі 1 монографія, практикуючий юрист із 17-річним досвідом роботи. Сфера фахових інтересів: господарське право, транспортне право, податкове право. Курси викладача: «Транспортне право», «Господарське право».

 

 

 

Любімов Іван Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент.

 

 Мартинова Лілія Володимирівна – старший викладач. За період з 2011 по 2014 роки було прийнято участь у 14 міжнародних конференціях, написано 11 статей у наукових фахових виданнях, у тому числі 2 статті в іноземних наукових виданнях, прийнято участь у написанні 1-ї колективної монографії. У 2015 році прийнято участь у двох конференціях та надруковано одну статтю в науковому фаховому виданні (Україна) + одну статтю здано до друку. Досвід роботи на підприємствах бюджетної сфери та на державній службі. Коло наукових інтересів: управління та правове забезпечення господарських ризиків на переробних підприємствах АПК. Курси викладача: правознавство, господарське право, інвестиційне право, банківське право.

 Терещенко Сергій Володимирович – кандидат юридичних наук. Автор понад 20 опублікованих праць у наукових та ділових виданнях. Сфера наукових інтересів: договірний механізм реалізації державно-приватного партнерства та шляхи його вдосконалення. Курси викладача: «Господарське право», «Судові та правоохоронні органи», «Адміністративне та господарське право», «Правознавство».

 

 

 

Багма-Воронько О.І. – старший лаборант кафедри господарського права.

 

 

Наша електронна пошта: hozpravo@snu.edu.ua та hozpravo@i.ua

Наше розташування: аудиторія 320, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна.

Кафедра господарського права входить до складу юридичного факультету. Це колектив із 4 викладачів (у т.ч. 1 доктор і 2 кандидати наук), який забезпечує навчальний процес як на юридичному факультеті, так і на інших факультетах й інститутах. Професорсько-викладацький склад забезпечує викладання 25 навчальних дисциплін. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою іноземним студентам, у т.ч. магістрам. Відповідний напрям наукової роботи сформований під впливом видатних учених-науковців господарського та господарського процесуального права В.К. Мамутова, В.В. Лаптева, Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини та ін.

Загальна інформація про кафедру

На кафедрі відкрито відділення аспірантури, де за науковим керівництвом О.В. Шаповалової відбувається підготовка наукових кадрів. 

Сфера наукових інтересів: правові проблеми залучення в господарський обіг природних ресурсів, договірні форми державно-приватного партнерства, реалізація господарсько-процесуальних прав.

Курси викладача:

– «Господарське процесуальне право»;

– «Господарське право», «Міжнародне приватне право»;

– «Майнова основа господарювання»;

– «Міжнародний комерційний арбітраж» та інші.

Історія кафедри

Кафедра господарського права створена на юридичному факультеті  в 1997 році. Її виникнення було обумовлено нагальною потребою в підготовці фахівців, які були б озброєні знаннями та практичними навичками в умовах розвитку підприємництва й переходу Україні до ринкової економіки.

Першим завідувачем кафедрою став доктор економічних наук, професор Козубенко Віктор Олексійович. У 1999 році кафедру очолює доктор технічних наук, професор Мартинов Анатолій Валентинович. З 2004 року обов’язки завідувача виконував кандидат технічних наук, доцент Нікішкін Юрій Анатолійович. З березня 2007 року завідувачем кафедри призначена Шаповалова Ольга Вікторівна – доктор юридичних наук за спеціальностями – «господарське право, господарське процесуальне право».

Незважаючи на свій порівняно молодий вік, кафедра господарського права виправдано посідає одне з провідних місць у структурі СНУ ім. В. Даля.

Кафедра господарського права є єдиною з гуманітарних кафедр університету, яка протягом п’яти років виконує на замовлення наукові дослідження на госпрозрахунковій основі. Так, з 2009 року по теперішній час кафедрою було укладено з суб‘єктами господарювання та виконано п’ять господарських договорів на проведення науково-дослідних робіт.

Інформація про завідувача кафедри

Шаповалова Ольга Вікторівна – член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. Автор 4-х монографій, 3-х навчальних  посібників, 2-х науково-практичних коментарів Господарського кодексу України та більш ніж 200 наукових статей. Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ), Харківського національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. Харків).

Головний редактор наукового періодичного видання  “Юридична наука, практика і освіта” (видається з 2009 року). 

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри присвячена питанням господарсько-правового забезпечення розвитку економіки України. Одним із важливих напрямів роботи кафедри є робота над дисертаціями. За роки розвитку кафедри були підготовлені та захищені докторська й кандидатські дисертації (1 докторська, 10 кандидатських). На кафедрі виконано дослідження за держбюджетними науково-дослідними темами: «Вдосконалення господарського законодавства України», «Аналітико-правові засади протидії тіньовій економіці та неефективному господарюванню», «Проблеми правового впливу на господарські відносини та господарську діяльність». За останні десять років викладачі кафедри прийняли участь у 60 науково-практичних конференціях в Україні та за її межами. Представники кафедри є членами Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація господарського права». Кафедра підтримує тісні зв’язки з колегами, ВНЗ і кафедрами юридичних факультетів, дослідними інститутами України, Російської Федерації, Республіки Білорусь.

[згорнути]

 

Кафедра історії та археології

Кафедра історії та археології

Збірник наукових праць “Історичні записки / Historical Notes”

 Михайлюк Віталій Павлович – завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор. E-mail: vitalii.mykhailiuk@pravo-snu.lg.ua

 

 

 

Бровендер Юрій Михайлович – доктор історичних наук, професор.

 

 Михайлюк Владислав Віталійович – кандидат історичних наук, старший викладач.

 Сапицька Олена Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент.

 Сафонова Наталія Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент.

 

 

 

Сергієнко С.Ю. – кандидат історичних наук, доцент.

 

 Фомін Андрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент.

 

 

 

Аносова Валерія Сергіївна – асистент, аспірант.

 

 Золотар Степан Андрійович – старший лаборант.

 

 

 

Чала Г.В. – старший лаборант.

 

 

Наше розташування: ауд. № 320, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна.

Сторінка у ФБ: https://www.facebook.com/337096363048957/

Вступне слово про кафедру

Кафедра є випускаючою та веде підготовку за першим (бакалавр) і другим (магістр) рівнями вищої освіти на денній та заочній формах навчання за спеціальністю 032 «Історія та археологія», а також  за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Загальна інформація про кафедру

Історія в житті кожної людини відіграє важливу роль. Вона розкриває різноманітні діяння видатних постатей і навчає людей одні вчинки схвалювати і ставити собі за зразок, а інші – уникати. Людина – це творець історії, котра, використовуючи досвід минулого, впливає на сучасність і на майбутнє.

Кафедрою викладається біля 50 дисциплін загального історичного та спеціалізованого профілю з урахуванням специфіки науково-дослідної роботи, що забезпечує комплексну фахову підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі історії, які отримують системне розуміння історичного процесу; розуміти значущість історичних знань про науку та техніку в загальносвітовому процесі; проявляти розуміння важливості знань базової основи тих чи інших історичних подій, до яких приводила низка взаємопов’язаних факторів тощо.

Історія кафедри

Кафедра, як самостійний підрозділ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України існує з 2003 року, є випускаючою за спеціальністю 032 «Історія та археологія». При Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля функціонує аспірантура зі спеціальності 032 «Історія та археологія».  Починаючи з 2004 року на базі кафедри всесвітньої історії та історії України функціонує спеціалізована вчена рада К 29.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – «Історія України». Наказом МОН України від 16.05.2016 №515 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» термін функціонування ради продовжений до травня 2018 року, після чого планується поновлення діяльності спец.ради на наступні роки.

Інформація про завідувача кафедри

Кафедру очолює академік ВГО «Академія наук вищої освіти України»,  

доктор історичних наук, професор Михайлюк Віталій Павлович.

Працює у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля

 з 16.11.2002 р. по теперішній час. Під керівництвом д.і.н., проф. Михайлюка В.П. підготовлено та захищено більше 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук..

Він є відповідальним за випуск та членом редколегії фахового наукового журналу «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Історія»; членом редколегії фахового наукового журналу «Гілея»; членом редколегії  фахового збірника наукових праць «Історія науки і техніки».

 Загалом, за період науково-педагогічної діяльності Михайлюком В.П. опубліковано понад 200 наукових праць, серед них 7 навчальних посібників з грифом МОН та 15 індивідуальних та колективних монографії.

Професор Михайлюк В.П. активно провадить наукову діяльність щодо дослідження питань виникнення конфліктів у контексті історії України.

Загальний педагогічний стаж Михайлюка В.П. складає  35 років.

Нагороджений Почесними грамотами МОН України у 2015 та 2016 рр., Листом подяки Луганської обласної державної адміністрації (2017р.)

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло напрямів.

Проф. Михайлюк В.П. досліджує питання виникнення та розвитку конфліктів на території України; історіографію всесвітньої історії та історії України.

Проф. Бровендер Ю.М. є відомим археологом Луганщини, дослідником Східної України. За сумісництвом він є завідувачем Східноукраїнської філії Інституту археології НАН України.

Доц. Сапицька О.М. розроблює питання загальної методології та системного підходу до історичного пізнання; світової історії військової справи; історії первісності та стародавнього світу; доби Античності та середньовіччя тощо. Вона є

член Колегії та член Науково-методичної ради Державного архіву Луганської області. Член Комітету з актуалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 р. Постійно співпрацює з МАНУ та ЛОІППО, шкільними закладами Луганської 

області. З 2015 р. – голова журі обласних олімпіад з історії.

Доц. Фомін А.В. проводить дослідження з історії України.

Доц. Сафонова Н.М. аналізує проблеми дипломатичних та міжнародних відносин, досліджує параметри критичної історії держави.

Старший викладач, докторант кафедри Михайлюк В.В. займається розробкою питань соціального забезпечення різних категорій населення України у роки СРСР; досліджує історію інакомислення.

Щорічно кафедра проводить наукову конференцію “Актуальні питання історії, археології, науки і техніки: методологія, пошуки, роздуми, знахідки”. Метою конференції є ознайомлення та дискусійне обговорення наукових доробків вітчизняними та зарубіжними вченими з актуальних питань історії, які викладаються учасниками конференції; вироблення рекомендацій з впровадження наукових здобутків у навчальний процес та виховну роботу зі студентами. Доповідачі обговорюють питання за наступними напрямками:

 • формування державності в Україні;
 • вивчення історії на мікро- та макро- рівнях;
 • археологічні дослідження;
 • публічна історія;
 • зміни у соціальному становищі населення;
 • матеріально-побутове становище різних соціальних груп;
 • духовно-культурний розвиток українського народу;
 • правове становище населення України:історія питання;
 • проблеми методології історії повсякденності;
 • ґендерні відносини в історії України (“історія жінок”);
 • особливості життя і діяльність національної еліти;
 • історико-патріотичне та екологічне виховання молоді;
 • проблеми мотивації та методології науково-дослідної роботи студентів з історії та інші.

Підрозділи кафедри

Спільний відділ історії техніки ЦДНТП ім. Г.Доброва НАН України та СНУ ім. В.Даля МОН України при кафедрі всесвітньої історії та історії України.

Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України.

Студентський гурток та проблемна група кафедри всесвітньої історії та історії України.

[згорнути]

 

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності

 Сілютіна Ірина Миколаївна – виконувач обов`язків завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. E-mail: siliutina@pravo-snu.lg.ua

 Єременко Олександр Михайлович – доктор філософських наук, професор.

 Смоліна Ольга Олегівна – доктор культурології, професор.

 Чурсін Микола Миколайович – доктор педагогічних наук, доцент.

 Ополонін Анатолій Михайлович – кандидат філософських наук, доцент.

Єпіфанова Ольга Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент.

 

 

 

Медведєва Євгенія Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

 

 Саранов Сергій Вікторович – кандидат історичних наук, доцент.

 

 

 

Шелковая Наталія Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент.

 

 Бондарь Євген Васильович – асистент.

 Єрьомін Владислав Юрійович – асистент.

 

 

Наше розташування:

Аудиторія № 324, проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності була утворена 01.09.2017 року на юридичному факультеті шляхом об’єднання кафедри філософії та кафедри філософії культури і культурології.

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр (очна та заочна форми навчання) за спеціальностями 033 «Філософія» та 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Історія кафедри

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності складає свою історію з двох історичних ліній – кафедри філософії й кафедри філософії культури та культурології, які певний час існували й розвивалися як самостійні підрозділи.

У 2001 році в СНУ ім. В. Даля була створена кафедра світової філософії та естетики. Наказом ректора № 40 від 15.10.2014 на базі кафедр світової філософії та естетики й прикладної філософії та теології була створена кафедра світової філософії та теології. Надалі наказом ректора № 160/02 від 21.10.2015 кафедру світової філософії та теології перейменовано в кафедру філософії.

Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в СНУ ім. В. Даля ведеться з 1998 року, її було започатковано кафедрою історії України, надалі велося спеціально утвореною (наказ № 17 від 12.07.2001 р.) кафедрою документознавства та інформаційної діяльності. У 2003 році її склад було передано кафедрі філософії культури і культурології, яка стала випусковою для спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Коротка історія об’єднаної кафедри доводить плідність співпраці класичної та новітньої сфери знань і практичної діяльності.

Інформація про очільника кафедри

В.о. завідувача кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності: кандидат педагогічних наук, доцент Сілютіна Ірина Миколаївна.

Ірина Миколаївна Сілютіна працює в СНУ ім. В. Даля понад 20 років. Приймала активну участь в становленні спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” з початку її впровадження до останнього часу. Їй належить вирішальний внесок в акредитацію спеціальності в 2016 році. І.М. Сілютіна зарекомендувала себе не тільки кваліфікованим фахівцем, але й енергійним, відповідальним організатором і керівником. Вона має також великий досвід науково-дослідної діяльності, у тому числі виконання міжнародних дослідницьких програм (зокрема, європейського міжнародного проекту «Розвиток системи вищої освіти задля підвищення ефективності соціального партнерства та підвищення конкурентоспроможності гуманітарних наук» (Темпус IV) 2010-2014 рр.).

Кафедру філософії, що увійшла до складу новоствореної кафедри, з 2015 року очолював доктор філософських наук, професор Єременко Олександр Михайлович. У 1980 році він закінчив Ворошиловградський державний педагогічний інститут за кваліфікацією «учитель російської мови та літератури». У 1991 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті філософії АН України (м. Київ) на тему «Комунікативні механізми філософського пізнання» за спеціальністю «Діалектика та теорія пізнання». У 2010 році в Дніпропетровському національному університеті захистив докторську дисертацію на тему: «Історична подія в контексті європейської традиції: соціально-філософський аналіз» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

В університеті працює з 2011 року. Обіймав посаду професора; з вересня 2015 року по вересень 2017 року займав посаду завідувача кафедри філософії. Має понад 100 наукових праць. Він є: відмінник освіти України, лауреат премії ім. Д. Чижевського НАН України за цикл праць з методології історії філософії.

Іншу поєднану кафедру, кафедру філософії культури і культурології, з 2015 року очолював Чурсін Микола Миколайович, доктор педагогічних наук (2012), кандидат технічних наук (1988), доцент (2003), який працював на спеціальності протягом усього часу її існування і є фахівцем у сфері інформаційної діяльності.

М.М. Чурсін закінчив Луганський машинобудівний інститут у 1971 р. і працював тут з 1973 р. до цього часу, зокрема, на посадах начальника обчислювального центру СУДУ, доцента кафедр політекономії, господарчого права, документознавства та інформаційної діяльності, філософії культури і культурології. З 2012 – завідувач кафедри соціальної інформатики СНУ ім. В. Даля.

З грудня 2014 по грудень 2015 обирався головою профспілкової організації викладачів і співробітників СНУ ім. В. Даля. М.М. Чурсін має більше 140 публікацій, є членом двох спеціалізованих Вчених рад (СНУ ім. В. Даля, Харківська державна академія культури).

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри здійснюється за декількома напрямками.

У 2011 році на кафедрі світової філософії та естетики була затверджена комплексна тема кафедрального дослідження: «Міжкультурна специфіка регіону: діалектика глобалізації та автономізації». За період з 2001 по 2014 рік вийшло 18 випусків фахового видання «Філософські дослідження».

За період з 2010 по 2016 рік викладачами двох кафедр, що увійшли до складу кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності, надруковано понад 260 статей і тез. Видано 5 монографій, 1 навчально-методичний посібник (у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 1 методичний посібник.

За останні п’ять років чотири особи захистили дисертації та здобули науковий ступінь за такими спеціальностями: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури; 09.00.08 – естетика; 26.00.01 – теорія та історія культури.

Професор Єременко О.М. у 2009 році отримав премію ім. Д. Чижевського НАН України за цикл праць з методології історії філософії (постанова Президії НАН України від 25.02.2009 р.).

Викладачами кафедри підготовлений до друку підручник з релігієзнавства «Релігієзнавство: історія і теорія релігії» під загальною редакцією проф. Єременко О.М. і проф. Смоліної О.О.

Професор Єременко О.М. працює над монографією «Пророчества Нострадамуса и теория событем».

Доцент Чурсін М.М. працює над монографією «Вища освіта в умовах інформатизації суспільства».

Колективом кафедри регулярно проводяться наукові конференції, у яких беруть участь викладачі та студенти факультету. За період з 2010 по 2015 рік було проведено 5 таких конференцій, на яких виступило більш ніж 100 викладачів та близько 200 студентів й аспірантів.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, семінарів, симпозіумів і круглих столів.

[згорнути]